Onderwijs-
kundige
klimaat

Met verslagen geven wij ouders een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van hun kind(eren). We willen de beste resultaten bij de leerstof en hebben speciale aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle middelen en methodes die wij hiervoor inzetten zijn van deze tijd en doelgericht.

De aansluiting met het voortgezet onderwijs verloopt via vaste afspraken. Hierbij is veel aandacht voor de begeleiding van ouders en leerlingen bij de schoolkeuze, kennismaking en overgang.

Voor een eerste indruk, een korte samenvatting uit de Schoolgids.

1. Algemene vaardigheden in alle groepen

We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van de ‘algemene vaardigheden’. Ze lopen als een rode draad door alle units heen.

Omgang met elkaar en de leerkracht

Het gedrag van leerlingen ten opzichte van elkaar of de leerkracht heeft veel te maken met een goede, prettige werksfeer. Kinderen moeten zich gewaardeerd weten en thuis voelen. Dit werkt positief op hun ontwikkeling en heeft blijvend onze aandacht. Daarnaast maken we structureel gebruik van de methode Leefstijl.

Omgaan met regels en afspraken

Om het leefbaar en gezellig te hebben moeten we goed rekening houden met elkaar. Hiervoor zijn regels en afspraken gemaakt. Een aantal regels stellen we op in overleg met de leerlingen en de ouders. Van tijd tot tijd nemen we de afspraken met elkaar door en kijken we of deze moeten aanpassen.

Samenwerken

We stimuleren dat ieder kind wil samenwerken met andere kinderen. We stimuleren actief meedoen, luisteren en een eigen mening geven. Voor ons is samenwerken een belangrijke pijler. Veelal mogen de kinderen zelf kiezen met wie ze samen aan een taak werken.

Zelfstandigheid

Ons onderwijsmodel bevordert de zelfstandigheid. Dit ziet u aan: het kind komt makkelijk op gang, werkt door, heeft een goede taakaanpak, werkt netjes, kan op zijn beurt wachten, zoekt zelf oplossingen, werkt naar een eindresultaat, controleert eigen werk of taak en maakt huiswerk goed en op tijd (dit laatste natuurlijk voor de hogere groepen).

Concentratie

Concentratie is een logische voorwaarde om goed te kunnen werken. Dit moeten de kinderen leren. Het werken met een werkwijzer, het vergroten van de betrokkenheid en het stimuleren van de eigen inbreng bevorderen deze ontwikkeling.

Motivatie

Het kind leert gemakkelijker als het geboeid wordt door het onderwerp. Goede inleidingen, aansluiten bij de belevingswereld van het kind, afwisseling in werkvormen en een positieve waardering werken zeer bevorderend.

Werktempo

Het werktempo verschilt van kind tot kind. We spelen hierop in door bijvoorbeeld bij langzame kinderen de stof aan te passen of in overzichtelijke stukjes te verdelen. Snellere leerlingen mogen extra taken maken.

Zorg voor eigen werk

In alle units besteden we aandacht aan de zorg voor het eigen werk. Leerkrachten geven het goede voorbeeld. In dit licht richten we de leslokalen net alleen ordelijk, maar ook gezellig in.

2a. Vaardigheden en ontwikkeling in unit 1, de kleuters

Bij ons onderwijs laten we ons inspireren door de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Vanuit deze achtergrond werken we in unit 1 met de thema’s van Kleuterplein.
Binnen deze thema’s krijgen de kinderen een breed aanbod van activiteiten en de mogelijkheid op eigen niveau te werken. Het is de taak van de leerkracht om te stimuleren, te leiden, te begeleiden en los te laten.
Wij zorgen voor de gewenste structuur in ons onderwijsaanbod door een duidelijke dagindeling, een zelfde opbouw van elk thema en een aantal elementen die in elk thema terugkomen: het boek dat centraal staat, de hoek waarin het onderwerp van het thema wordt ‘nagebouwd’ om de spelontwikkeling te stimuleren, de verteltafel, de letterhoepel of letterparaplu, de thematafel, de lettermuur.

Aan de hand van de thema’s leren we de kinderen nieuwe vaardigheden. Voor jonge kinderen is het leren spelenderwijs ontdekken. We geven dit vorm middels verschillende ‘activiteiten’:

Spelactiviteiten

Hierbij kunt u denken aan vrij spelen, het spelen in de hoeken, buitenspel en bewegingssituaties. Spel heeft een belangrijke relatie met de taal-/denkontwikkeling: samen overleggen, problemen oplossen en beslissen, naspelen van rollen en handelingen die ze in werkelijkheid zien, enz.

Bouw- en constructieactiviteiten

Kinderen werken met allerlei materialen zoals: tekenen, schilderen, knippen en plakken, timmeren, bouwen met groot en klein materiaal (blokken, constructiemateriaal, enz.). Het gaat om het laten ontstaan van een product, er staat een zeker resultaat voor ogen.

Gespreks-, lees- en schrijfactiviteiten

Alle activiteiten van kinderen en leerkrachten vragen om interacties en dialogen. Goed communiceren omvat goed luisteren en goed spreken. Dit draagt tevens bij tot het doorgroeien naar geïnteresseerde lezers en schrijvers.
Het aantal activiteiten hierbij is groot: van spelen in de hoeken tot voorlezen, van lezen in prentenboeken tot het overtrekken van letter, van woorden klappen tot het actief uitbreiden van de woordenschat.

Reken- en wiskundige activiteiten

Wiskundige oriëntatie is gebaseerd op de behoefte om te onderzoeken, te achterhalen, te voorspellen, te vergelijken en zeker te weten. We nodigen de kinderen uit tot het spelen van spelletjes om te leren tellen, de cijfers te benoemen en begrippen zoals ‘meer’ en ‘minder’ te beheersen.

Overige activiteiten

De kinderen krijgen volgens bovenstaande uitwerking een gevarieerd en een met elkaar samenhangend activiteitenaanbod. Muziek, wereldoriëntatie en bevordering gezond gedrag zijn daarbij geïntegreerd. Dit geldt ook voor de expressievakken. Deze vakken bieden ontspanning. Maar ook hierbij besteden we veel aandacht aan het leerproces en de kwaliteit.

2b. Cognitieve vaardigheden in de units 2-4

De units 2, 3 en 4 (leerjaren 3 t/m 8) sluiten aan bij het onderwijs aan unit 1, zoals dat hierboven staat beschreven. Ook in unit 2 zijn er mogelijkheden tot spelen en construeren. We kiezen ervoor om een aantal cognitieve vaardigheden als vak aan te bieden, zoals taal, lezen en rekenen. De leerlingen passen de bij deze vakgebieden opgedane kennis toe bij de creatieve, expressieve en wereldoriënterende activiteiten.
Bij het ‘werken aan thema’s’ worden de onderwerpen uit Kleuterplein in de hogere units regelmatig terug. We verzorgen de invulling op het niveau dat bij de kinderen past. Hierbij maken we o.a. gebruik van de op methodeboeken van de zaakvakken.
Twee maal per jaar nemen we bij de kinderen de nieuwste Cito-toetsen af.

Technisch lezen

In leerjaar 3 werken we met de methode ‘Nieuw Veilig Leren Lezen’. Vanaf leerjaar 4 leren de kinderen lezen met de vernieuwde leesmethode ‘Estafette’. Deze methode kenmerkt zich door een prima instructie en biedt zeer veel mogelijkheden tot differentiatie en het volgen van een individueel leestraject.

Begrijpend en studerend lezen

In leerjaar 3 is het technisch en begrijpend leesproces binnen de methode nog éen geheel. Vanaf leerjaar 4 werken we met de methode ‘Tekstverwerken’. Tot en met leerjaar 6 staat het begrijpend lezen centraal, vanaf leerjaar 7 komt daar het studerend lezen bij. Goed technisch lezen en een grote woordenschat verhogen de resultaten van dit vakgebied.
Tip voor thuis: samen spelletjes spelen, voorlezen, veel met uw kind praten, lid worden van de bibliotheek.

Mondeling en schriftelijk taalgebruik

De methode ‘Nieuw Veilig Leren Lezen’ van leerjaar 3 bevat ook het onderdeel taal. De huidige taalmethode voor de leerjaren 4 tot en met 8 is Taal in Beeld. De vernieuwde versie hiervan is reeds t/m leerjaar 6 ingevoerd.

Rekenen en Wiskunde

We werken tot volle tevredenheid met de nieuwste uitgave van de methode ‘Wereld In Getallen’. Wereld In Getallen biedt stof aan met één, twee of drie sterren. De stof met twee sterren komen overeen met de gewenste streefdoelen. Voor een aantal kinderen is dit te hoog gegrepen. Zij gedijen beter bij het één ster aanbod. Daarnaast zijn er altijd kinderen die de rekenstof gemakkelijk en soepel opnemen. Deze worden extra uitgedaagd en volgen de drie sterren route. Dankzij het bijbehorende softwarepakket kunnen we nog beter inspelen op de speciale rekenbehoeften van het kind.

Schrijfonderwijs

We maken gebruik van de methode ‘Pennenstreken’. Met deze methode leren de kinderen schrijven, waarbij een goed evenwicht ontstaat tussen nauwkeurigheid en tempo. Kinderen moeten later vlot, maar ook verzorgd kunnen schrijven. De methode laat kinderen in groep 7 en 8 een eigen handschrift ontwikkelen. Daarnaast heeft de methode oog voor het creatief schrijven.

Engelse taal

Het doel van onze lessen is de kinderen op een speelse manier in contact te brengen met de Engelse taal, de reeds onbewuste kennis bewust te maken en de woordenschat uit te breiden. De onderdeel staat in unit 4 wekelijks op het programma.

3. Expressieve en creatieve vaardigheden

We stimuleren de kinderen het geleerde bij de algemene en cognitieve vaardigheden toe te passen bij de expressieve en creatieve vakgebieden. Juist bij deze vakgebieden kan de leerling zijn werkstukken naar eigen idee en mogelijkheden vorm geven. We besteden veel aandacht aan de presentatie daarvan, op welke wijze dan ook. Bij de nieuwbouw is hier extra rekening mee gehouden. Het kind zal zich gestimuleerd weten, wanneer anderen zijn of haar product positief weten te waarderen.

Werken aan thema’s / wereldoriëntatie

Bij het werken aan thema’s kiezen we de onderwerpen uit Kleuterplein. Deze thema’s worden met de leerstof van de wereldoriënterende vakgebieden op eigen niveau ingevuld en vormgegeven. Binnen deze thema’s wordt geïntegreerd aandacht besteed aan verrijking van de woordenschat van de kinderen, oftewel het intentionele woordenschatonderwijs. Daarenboven krijgen ook expressieve vakgebieden binnen de thema’s een plaats.
Met de wereldoriënterende vakken bedoelen we aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieuonderwijs, gezondheidseducatie en verkeer. Deze vakken worden, zoals gezegd, zoveel mogelijk in samenhang aangeboden.

Expressieve vakken

Aan het uitwerken van een thema wordt bij voorkeur een expressieve activiteit gekoppeld. Op dezelfde wijze waarop het thema inhoudelijk wordt uitgediept krijgt ook expressie een plaats. Met de expressieve vakken bedoelen we tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek. Bij deze vakgebieden gebruiken we een groot aantal bronnenboeken. Daarnaast putten we ideeën uit de methode ‘Moet je doen’.
Bij tekenen en handvaardigheid vinden we het belangrijk dat kinderen zich creatief durven te uiten. We geven dus opdrachten waarbij de kinderen voldoende ruimte krijgen om hun eigen creatieve ideeën uit te proberen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Bij drama stimuleren we de kinderen zich door middel van toneel en beweging te uiten. Het is verrassend om te zien hoe sommige kinderen zich juist tijdens de lessen drama onderscheiden, vrijer worden en zich beter durven te uiten. We maken ook hierbij dankbaar gebruik van de methode Leefstijl.

Presentaties

Leerlingen worden uitgedaagd om wat ze geleerd hebben aan anderen te laten zien in voorstellingen en presentaties. Dit zal als afsluiting van leerblokken kunnen gelden maar ook als mogelijkheid om waardering te krijgen, trots op te bouwen en presentatievaardigheden te leren. Enkele voorbeelden: vertellen in de kring, spreekbeurt, optredens, musical, toelichting van een werkstuk, tentoonstelling.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN