Ouder-
participatie

Zo betrekken wij ouders

Op de Heuvel wil met ouders samenwerken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we door gesprekken te voeren, activiteiten te  organiseren en regelmatig te informeren. Samen bekijken we wat er nodig is en hoe we dat moeten regelen.

De oudervereniging (OV)
Onze school heeft een enthousiaste en actieve oudervereniging. De oudervereniging wordt geleid door het dagelijks bestuur. De oudervereniging biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval en sportdag.

Medezeggenschapsraad:

Ouders worden vertegenwoordigd door de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (OMR). De OMR wordt door ouders door middel van verkiezingen aangesteld en heeft op diverse terreinen adviesrecht en op een aantal terreinen instemmingsrecht.

Wat doet de MR:

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. U kunt het vergelijken met een ondernemingsraad.De MR heeft twee soorten bijzondere bevoegdheden: instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid.

Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Daarnaast heeft elke geleding instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, bijvoorbeeld de oudergeleding en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de personeelsgeleding over zaken die de arbeidsvoorwaarden betreffen.

Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen, of aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel.De MR kan daarnaast over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen aan het bevoegd gezag en zijn standpunten kenbaar maken.Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Wij zijn bereikbaar op: mr.opdeheuvel@spog.nl

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN