Pedagogisch
klimaat

Een goede sociaal emotionele ontwikkeling

De sociale en emotionele ontwikkeling van een kind is zo belangrijk, dat we dit uitdrukkelijk in onze missie en visie hebben opgenomen. We schenken veel aandacht aan communiceren en taal, aan samen werken, samen spelen, plannen maken, nieuwsgierig zijn, initiatieven nemen en zelfvertrouwen hebben.
We leren de kinderen te overleggen, om te gaan met teleurstellingen en zelf onenigheden of ruzietjes op te lossen. Echter kinderen zijn kinderen. Ze zullen bij op momenten zeker fouten maken. Aan de hand van die fouten moeten wij ze het gewenste gedrag voorzeggen of voordoen.

Voor de sociale en emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode Leefstijl. Met deze methode maken we de sociale en emotionele vorming onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Het komt helaas voor dat een kind wordt gepest, wat we hier ook aan doen. Wij nemen pesten heel serieus.

Wat doen we preventief?

Om pestgedrag te voorkomen zijn de volgende punten van belang:

  • We hebben schoolregels; bij de start van een schooljaar worden deze besproken en uitgelegd;
  • De leerkracht én de kinderen stellen ieder schooljaar samen de groepsregels vast;
  • In het gedragsprotocol staan de schoolregels waaraan ieder teamlid, leerling en ouder zich dient te houden;
  • De leerkrachten houden toezicht bij het binnenkomen en verlaten van de school, en tijdens de  pauzes;
  • We overleggen met ouders bij dreigend pestgedrag;
  • Op school hebben we vertrouwenspersonen bij wie kinderen en ouders terecht kunnen. In de units nemen we dit expliciet met de kinderen door.

Wat doen we bij pesten?
Zowel het kind dat gepest wordt als het kind dat pest mag vertellen of op schrijven wat er is gebeurd en wat  de oorzaak kan zijn.
Over het algemeen komen we er dan wel uit. De gepeste geeft aan welk gedrag van de ander niet op prijs wordt gesteld. De pester wordt zich ervan bewust het ongewenste gedrag te stoppen. We maken op school aantekeningen wat er gebeurde en nemen dit met de ouders door.
Ongewenst gedrag is niet alleen iets van kinderen onder elkaar. Kinderen moeten zich ook luisteren naar en reageren op ouders, personeel en anderen.
Vaak zijn de volgende stappen voldoende: de overtreder geeft aan wat het probleem is en hoe hij denkt het probleem op te lossen.
Hierbij kan de leerkracht helpen.

Om pesten zo goed en snel mogelijk op te kunnen lossen maakt de school gebruik van een ‘Pest en cyberpest’ protocol. Dit kunt u vinden onder het kopje protocollen.

De rol van de directeur en het schoolbestuur

De directeur komt in beeld wanneer:

  • het probleem te groot is voor de leerkracht;
  • de leerkracht om hulp vraagt;
  • het meerdere groepen betreft.

Wanneer het gedrag van een leerling – na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school – niet verbetert, treedt het stappenplan in werking waarin de maatregelen time-out, schorsing en verwijdering zijn beschreven.
Het gehele protocol ‘Time-out, Schorsing en Verwijdering’ kunt u vinden onder het kopje protocollen.

Natuurlijk willen we voorkomen dat deze maatregelen nodig zijn, dit is niet in het belang van de ontwikkeling van een leerling

 

SIENN