Verzuim en Verlof

Verzuimbeleid Stichting Primair Onderwijs Groesbeek

Met de komst van twee leerplichtambtenaren in Groesbeek wordt het verzuimbeleid stevig aangehaald. De eerste boeten zijn al uitgedeeld. Zo u weet is het de plicht van ouders erop toe te zien dat hun kind(eren) de school ook daadwerkelijk bezoeken. In Groesbeek hebben de directeuren gemerkt dat een aantal ouders ‘nogal soepel’ met deze wetgeving omgaat. Voor alle duidelijkheid hebben de directies een eensluidende tekst opgesteld, die in alle schoolgidsen wordt opgenomen.

Verlof onder lestijd

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (zie hieronder), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt.

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

  • het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
  • het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en
  • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is
  • een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:

  • eenmaal per schooljaar worden verleend
  • niet langer duren dan 10 schooldagen
  • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.

Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:

  • verhuisverlof
  • familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte ouders, overlijden
  • andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen Streng toezicht op de leerplicht

Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet. Bij frequent te laat komen en/of frequent ziekmelden is de school ook verplicht om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

SIENN