Ouderbijdragen
en MR/GMR

De oudervereniging (OV)

Onze school heeft een enthousiaste en actieve oudervereniging. De oudervereniging wordt geleid door het dagelijks bestuur. De oudervereniging biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval en sportdag. De leden van het dagelijks bestuur komen maandelijks in vergadering bijeen. Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Ouderbijdrage

Met ingang van schooljaar 23/24 wordt er geen jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Er wordt door oudervereniging en schoolleiding gezocht naar andere manieren om extra geld binnen te krijgen dat besteed kan worden aan school-uitjes, excursies en andere zaken die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden.

De medezeggenschapsraden (MR en GMR)

Indien het bestuur van de Stichting of de schooldirectie beleid wil maken of wijzigen, wordt de medezeggenschapsraad (MR) hierbij betrokken. De meeste onderwerpen worden door de Stichting voor alle scholen op een zelfde manier georganiseerd. Hiertoe went het Bestuur zich dan ook tot de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van de Stichting met een afgevaardigde vertegenwoordigd.

Voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid is de directeur verantwoordelijk. De MR kan de directie van de school van adviseren opp dezelfde wijze als de GMR de stichting van advies kan voorzien. In het MR- en GMR-reglement staat nauwkeurig omschreven wat de bevoegdheden zijn. Daarnaast staan er allerlei praktische zaken beschreven, zoals het aantal leden, de zittingsduur van de leden en op welke wijze de verkiezingen worden georganiseerd. In de medezeggenschapsraad van de school zitten twee personeelsleden en twee ouders. De MR kan besluiten één of meer stille leden te hebben. Deze leden denken wel mee, maar hebben geen stemrecht. De vergaderingen van de MR en de GMR zijn openbaar.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN