Ouderbijdragen
en MR/GMR

De oudervereniging (OV)

Onze school heeft een enthousiaste en actieve oudervereniging. De oudervereniging wordt geleid door het dagelijks bestuur. De oudervereniging biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, carnaval en sportdag. De leden van het dagelijks bestuur komen maandelijks in vergadering bijeen. Eén keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Ouderbijdrage

Aan de ouders van onze leerlingen wordt, door de OV, een jaarlijkse ouderbijdrage per kind gevraagd. Met deze vrijwillige bijdrage bent u automatisch lid van de oudervereniging. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Met deze bijdrage worden verschillende activiteiten betaald zoals sinterklaas, kerst, carnaval, excursies, schoolreisje, schoolkamp van groep 8, enz. Daarom is het van belang dat de oudervereniging tijdig over dit geld kan beschikken. Als u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, bent u dus geen lid van de oudervereniging en is het mogelijk dat uw kind(eren) niet kan/kunnen deelnemen aan één of meerdere activiteiten. In de Jaarplanning staat vermeld welk bedrag van u gevraagd wordt en hoe u kunt betalen.

De medezeggenschapsraden (MR en GMR)

Indien het bestuur van de Stichting of de schooldirectie beleid wil maken of wijzigen, wordt de medezeggenschapsraad (MR) hierbij betrokken. De meeste onderwerpen worden door de Stichting voor alle scholen op een zelfde manier georganiseerd. Hiertoe went het Bestuur zich dan ook tot de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van de Stichting met een afgevaardigde vertegenwoordigd.

Voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid is de directeur verantwoordelijk. De MR kan de directie van de school van adviseren opp dezelfde wijze als de GMR de stichting van advies kan voorzien. In het MR- en GMR-reglement staat nauwkeurig omschreven wat de bevoegdheden zijn. Daarnaast staan er allerlei praktische zaken beschreven, zoals het aantal leden, de zittingsduur van de leden en op welke wijze de verkiezingen worden georganiseerd. In de medezeggenschapsraad van de school zitten twee personeelsleden en twee ouders. De MR kan besluiten één of meer stille leden te hebben. Deze leden denken wel mee, maar hebben geen stemrecht. De vergaderingen van de MR en de GMR zijn openbaar.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN