Zorg en begeleiding

Het zorgteam op school

De directeur en de afstemming coördinatoren vormen samen het zorgteam op school. Zij komen regelmatig bij elkaar om zaken op elkaar af te stemmen. De Afstemming coördinator (AC’er) is een expert met specialistische kennis voor hulp aan kinderen en leerkrachten. Zijn er zorgen over uw kind, dan gaan leerkracht en AC’er met elkaar in gesprek. De leerkracht omschrijft zo goed mogelijk welke problemen er zijn en ouders geven aan wat zij ervan vinden.

Verschillende vervolgstappen zijn hierna mogelijk. De leerkracht krijgt adviezen voor in de klas, er worden observaties gedaan en er kan onderzoek worden gedaan. Dit alles kan leiden tot een hulp- of handelingsplan, gerichte op extra hulp of aandacht in de klas of daarbuiten. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Hulp van buiten de school

Wanneer de problemen te moeilijk zijn of de geboden hulp onvoldoende resultaat heeft, dan kan er hulp van buiten de school ingeschakeld worden. We noemen hier de meest voorkomende: schoolmaatschappelijk werk (SMW), ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS), adviesdienst Marant, bureau jeugdzorg (BJZ), de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD), fysiotherapie, logopedie en gezondheidszorg (GGD). Wanneer het nodig is kan de school in overleg met ouders een onderzoek aanvragen bij het ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS).

Ondersteuningsnetwerk SPOG

Het ondersteuningsnetwerk SPOG (ONS) beoordeelt allerlei aanvragen op het gebied van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband

Vanaf 1 augustus is er de wet Passend Onderwijs. Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs
in de regio werken samen binnen het samenwerkingsverband Stromenland.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN